Lỗ hổng quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam có sự chồng chéo về phân quyền quản trị, và các lỗ hỗng về quản trị trong doanh nghiệp làm cho sự hoạt động của doanh nghiệp trì trệ, thiếu hiệu quả làm giảm đi quá trình cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp trong sự phát triển của kinh tế hiện đại. Vậy đâu là lỗ hổng cần thiết đáng quan tâm.

- Lỗ hỗng do sự chồng chéo, thiếu sự phân quyền độc lập.
Việc quản trị của các doanh nghiệp hiện nay thiếu tính hiệu quả, do sự năng lực của các bộ phận chuyên môn nảy sinh vấn về có sự chồng chéo, quản lí lẫn nhau hoặc là phân quyền chức năng nhiệm vụ chưa chính xác, chưa có sự hợp lí trong bộ máy cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
 Các bộ phận quản trị của hội đồng quản trị lựa chọn, tin tưởng cho các bộ phận thực thi cho từng bộ phận của doanh nghiệp. Chức năng chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện lãnh đạo hội đồng quản trị, lãnh đạo chiến lược, định hướng phát triển công ty với mục tiêu cố định, kiên quết thực hiện đúng hay thay đổi chiến lược của công ty tùy vào sự thay đổi của kinh tế xã hội. Chức năng tổng giám đốc thực thi điều hành công việc của ban quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phân quyền cho các bộ phận chức năng cấp dưới thực thi đúng chiến lược của ban quản trị đưa ra. Các bộ phận chức năng đảm bảo năng lực nghiệp vụ, thực thi đúng kế hoạch của cấp trên, của ban giám đốc và ban quản trị.
Điều quan trọng giải quyết lỗ hỗng này là xác định đúng vai trò, năng lực và kiểm soát vấn đề nhân sự của công ty.
- Thiếu tầm nhìn dài hạn
Thiếu định hướng lâu dài, không kiên định theo mục tiêu và thay đổi do lợi ích ngắn hạn làm doanh nghiệp sa nhỡ mục tiêu ban đầu.
Để giải quết vấn đề trên trước tiên là ở bộ phận đưa ra hoạch định chiến lược công ty, hội đồng quản trị cần xác định mục tiêu lâu dài, kiên quyết thực hiện mục tiêu. Đặt ra các thông số ràng buộc cơ quan thực thi thi hành nhiệm vụ cấp trên. Đồng thời phải định hình cho các đơn vị thực thi hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh hoạt động của công ty để đi đúng quỹ đạo mục tiêu dài hạn ban đầu, để nâng cao tinh thần, hiểu được vị trí của doanh nghiệp cần hướng đến của các thành viên trong tổ chức.
- thứ 3 là tính minh bạch của doanh nghiệp
Cần tạo ra tính minh bạch cho công ty. Cần có ban kiểm soát độc lập và tăng quyền cho ban kiểm soát như vấn dề nêu ra đầu tiên như trên. Tính minh bạch càng cao sẽ giúp việc quản trị tốt hơn, năng lực doanh nghiệp cao hơn và đặt biệt tầm nhìn của các bộ phận chức năng rõ ràng hơn.
-Tóm lại, vấn đề chủ chốt là con người, cần có tầm nhìn, tư duy và năng lực quản trị mới  để theo kịp sự thay đổi trong quản trị hiện đại góp phần nâng cao quản trị trong doanh nghiệp của cộng đồng và kinh tế xã hội.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét