Mô hình OSI về mạng máy tính

 Mô hình OSI

Mô hình OSI

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một mô hình tham chiếu được sử dụng để mô tả các hoạt động của các giao thức liên mạng, và là một phần quan trọng của các chuẩn mạng hiện đại.

Mô hình OSI chia tách các hoạt động mạng thành 7 lớp khác nhau, mỗi lớp tương tác với lớp bên cạnh nó để thực hiện các hoạt động đặc biệt của nó. Các lớp này bao gồm:

  • Lớp Vật lý (Physical Layer): Lớp này đảm nhiệm các chức năng vật lý của mạng, bao gồm định dạng các tín hiệu và truyền dữ liệu qua các đường truyền vật lý như cáp, sóng vô tuyến, ...
  • Lớp Liên kết dữ liệu (Data Link Layer): Lớp này đảm nhiệm việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị mạng trong một mạng cục bộ. Nó chịu trách nhiệm kiểm soát lỗi và phát hiện lỗi trong việc truyền dữ liệu.
  • Lớp Mạng (Network Layer): Lớp này đảm nhiệm việc kết nối các mạng khác nhau và định tuyến các gói tin giữa các mạng này. Nó cung cấp các địa chỉ logic cho các thiết bị và định tuyến các gói tin dựa trên các thông tin trong tiêu đề gói tin.
  • Lớp Giao vận (Transport Layer): Lớp này đảm nhiệm việc quản lý việc truyền và nhận dữ liệu giữa các ứng dụng trên các thiết bị mạng. Nó cung cấp các giao thức để đảm bảo độ tin cậy và hoàn chỉnh của việc truyền dữ liệu.
  • Lớp Phiên (Session Layer): Lớp này thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên truyền thông giữa các ứng dụng trên các thiết bị mạng. Nó hỗ trợ các chức năng bảo mật, quản lý phiên và điều khiển đồng bộ hóa dữ liệu.
  • Lớp Trình diễn (Presentation Layer): Lớp này đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu và đại diện dữ liệu cho các ứng dụng trên các thiết bị mạng. Nó hỗ trợ các định dạng dữ liệu và các thuật toán mã hóa và giải mã.
  • Lớp Ứng dụng (Application Layer): Lớp ứng dụng (Application Layer) là lớp trên cùng trong mô hình OSI và là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng cuối và các ứng dụngĐăng nhận xét

0 Nhận xét